¿Què és?

El Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani és un centre d’investigació, desenvolupament i innovació tecnològica per a la millora del medi ambient en l’àmbit mediterrani.

La nostra activitat se centra a oferir propostes integrades per a la gestió ambiental en l’àmbit de l’atmosfera, els ecosistemes, les activitats humanes, i les seues interaccions. Això requerix la participació d’equips pluridisciplinaris amb coneixements precisos per a descriure i comprendre els processos naturals i els modificats per les activitats humanes, amb l’objecte de desenrotllar i oferir opcions sostenibles de gestió adaptades a les condicions mediterrànies

 

Equip científic i tècnic.

El nostre equip científic i tècnic inclou experts en meteorologia i clima; química atmosfèrica i dinàmica de contaminants atmosfèrics; simulació numèrica; instrumentació analítica d’alta precisió, tant de laboratori com de camp; cicle del carboni; dinàmica d’ecosistemes; ecologia del foc i restauració forestal. Equip que, al llarg de més de 25 anys d’investigació, ha aplicat els seus coneixements i experiències en la predicció d’esdeveniments meteorològics extrems (onades de calor, pluges torrencials); a la mitigació i adaptació al canvi climàtic; a la prevenció d’incendis forestals i la recuperació de muntanyes cremats i desertificades; a l’anàlisi i avaluació de la contaminació atmosfèrica en entorns urbans, rurals i industrials i els seus impactes. Activitats que hem realitzat directament o en col·laboració amb els principals centres internacionals d’investigació ambiental i que hem aplicat per tot l’àmbit Mediterrani.

Àrees d'investigació

L’activitat s’articula a través de projectes d’investigació, englobats en cinc àrees d’investigació:

 

Activitats del CEAM

Les activitats del CEAM inclouen des de la investigació bàsica, orientada a la resolució dels problemes mediambientals prioritaris, fins al desenvolupament de noves tecnologies i aplicacions, amb la posada en marxa de projectes pilot on es demostren els avanços obtinguts a l’escala de gestió. Es tracta, per tant, d’I+D essencialment precompetitiu.

 

Activitat de I+D+i

A partir de l’activitat d’I+D, també es desenrotllen funcions d’assessorament cientific en els temes de la competència del CEAM i, especificament, es contribueix al desenvolupament de les politiques de gestió mediambiental a diferents nivells, des de l’autonmic al de la Unió Europea.