Missió, Visió i Valors

Missió

Oferir propostes tecnològiques innovadores per a millorar la gestió ambiental en l’àmbit de l’atmosfera, els ecosistemes, les activitats humanes, i les seues interaccions, cobrint el dèficit de coneixements i procediments en temes d’especial rellevància per a la Comunitat Valenciana i que, per extensió, siguen exportables a altres àrees mediterrànies.

La consolidació de l’entitat s’aconseguirà quan el CEAM oferisca productes que demane la societat, situació que ineludiblement passa per:

  • Mantindre una posició competitiva en les convocatòries públiques per al finançament de projectes d’I+D+i, atés que la consolidació es recolza en la investigació.
  • Fer visible a la institució davant de les Administracions i Empreses per la seua capacitat provada de solucionar problemes de gestió forestal de la muntanya mediterrània, de contaminació atmosfèrica, i d’identificació de situacions meteorològiques crítiques de la conca mediterrània.
  • Disposar d’unes instal·lacions científic tècniques de referència, que mantinguen el reconeixement internacional de la institució.

Visió

Ser un centre referent en la Comunitat Valenciana, que lidere els coneixements de Medi Ambient en la conca Mediterrània en l’àmbit de l’atmosfera (meteorologia, contaminació i química atmosfèrica), els ecosistemes terrestres mediterranis, el canvi climàtic i el cicle del CO2, i la gestió i restauració forestal, amb l’objectiu d’oferir propostes integrades per a la gestió ambiental.

Valors

Els valors són les pautes o referents que han de guiar el comportament de la nostra institució:

Excel·lència: al llarg dels seus més de 25 anys d’activitat, la institució ha aconseguit un important nivell d’excel·lència en àrees específiques. Hem de ser capaços de traslladar esta excel·lència a l’aplicació i abandonar aquells temes en què no siga possible adquirir este nivell.

Compromís: de l’entitat amb la societat, de manera que l’activitat es centre en resoldre problemes ambientals reals que afecten de manera directa a la societat valenciana en particular.

Eficàcia: hem de ser capaços d’establir i aconseguir uns objectius realistes que permeten estabilitzar a mitjà termini la institució.

Eficiència: hem d’optimitzar al màxim els recursos, materials i intangibles, disponibles. Eliminar redundàncies, propiciar la interacció i el transvasament d’informació i experiències entre tots els actors de l’activitat.

Coherència: les activitats que es desenrotllen deuen de ser coherents amb la nostra missió i visió.

Igualtat: Sensibilització i compromís a fomentar, tant entre les seues empleades i els seus empleats com en el desenrotllament de la seua activitat, la Igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens, per a això compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats.

Confiança i il·lusió: mantindre un alt nivell de confiança en el treball que realitzem, transmetent-la cap als nostres clients, usuaris actuals i potencials, i a la societat en general. Este nivell de confiança únicament es pot aconseguir amb el compromís de tot el personal en un projecte il·lusionant i amb projecció de futur.

Reconeixement: perquè la nostra institució tinga projecció i aconseguim el seu manteniment, l’activitat ha de continuar comptant amb el màxim reconeixement científic, social i institucional.

Satisfacció: la satisfacció dels usuaris i de la societat en general, és primordial perquè el projecte tinga èxit.

Iniciativa: la iniciativa individual és un valor a potenciar per a afavorir el desenrotllament d’una activitat d’investigació de qualitat.

Innovació: com a centre d’investigació de referència, la innovació ha d’estar present en tots els àmbits de la institució, tant en els purament organitzatius o funcionals com en l’exercici de l’activitat.

Participació: per a afavorir la motivació i implicació del personal, s’establiran mecanismes d’informació i participació, acords amb els nivells de responsabilitat de cada estament.