Més xifres…

Més xifres...

Més xifres…

Convenis

  • Convenis de cooperació en vigor

Inventari de béns i drets

  • Pàgines de la 64 a la 114 dels Comptes Anuals 2022

Encomandes de gestió subscrites

No es realitzen encomandes de gestió.

Subvencions i ajudes públiques

El CEAM no ha concedit cap subvenció ni ajuda pública.

Cost de campanyes de publicitat i de promoció institucional i patrocinis

No s'han realitzat.

Caixa fixa

El CEAM no compta amb este mecanisme de pagament.