Persones

Pau Benetó Vallés

EVER_PROMETEO

Posició: Investigador

Línies d’investgació

Els meus interessos estan relacionats amb l’anàlisi i modelització de processos superficials en el sistema sòl-vegetació-atmosfera i el seu impacte en precipitació i extrems de precipitació en el context de canvi climàtic. Recentment, la meua recerca s’ha centrat en l’estudi de la influència de les característiques dels usos del sòl en el cicle hidrològic en la conca mediterrània de la península ibèrica mitjançant la modelització numèrica, i també l’anàlisi dels canvis en les precipitacions extremes al mediterrani occidental.

• Canvi climàtic al mediterrani occidental
• Precipitació extrema y cicle hidrològic
• Modelització numèrica
• Model Weather Research and Forecasting (WRF).

Scientific IDs
• OrcID: https://orcid.org/0000-0003-4392-234X
• ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Pau-Beneto-Valles 

  • Benetó, P., Khodayar, S. 2023. On the need for improved knowledge on the regional-to-local precipitation variability in eastern Spain under climate change. Atmospheric Research, 290:106795-, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2023.106795.
  • Khodayar, S., Pastor, F., Valiente, J.A., Benetó, P. and Ehmele, F., 2022. What causes a heavy precipitation period to become extreme? The exceptional October of 2018 in the Western Mediterranean, 38, 100493, https://doi.org/10.1016/j.wace.2022.100493.
  • Pau Benetó-Vallés and Samira Khodayar, Evolution of extreme summer precipitation patterns in the western Mediterranean basin. Oral presentation at the European Meteorological Society (EMS) Annual Meeting, 5-9 September 2021, virtually.
  • Pau Benetó-Vallés and Samira Khodayar, Extreme precipitation evolution in the western Mediterranean under climate change. Oral presentation at the 8th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean, 25-27 May 2021, virtually.
  • Pau Benetó-Vallés and Jose Luis Palau, Soil-Vegetation-Atmosphere Exchange Analysis during a Convective Summer Storm over the Túria River Basin (Eastern Spain) using the WRF Model, 7th International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean, 4-6 March 2019, Palma (Spain)
  • Extreme eVEnts Affecting the Valencian Region: Heat waves, droughts, megafires and air pollution (EVER) (2023-2027) [CIPROM/2022/37]
  • Towards improved understanding, modelling and predictability of Climate Change induced extreme phenomena in the Western Mediterranean (MED‑EXTREME_CIDEGENT) (2019-2023) [CIDEGENT/2018/017]
  • Global Change Impacts on the Western Mediterranean Basin: Meteorology, Atmospheric Pollution and Forest Ecosystems (IMAGINA). Projecte R&D finançat per la Generalitat Valenciana (2019-2022) [PROMETEU/2019/110]
  • Improving surveillance and forecasting regional systems of atmospheric risks (2016-2019) [CGL2015-67466-R]