Contractes i encàrrecs a mitjans propis

Contractes i encàrrecs a mitjans propis

Contractes i encàrrecs a mitjans propis

Contractes i encàrrecs a mitjans propis

Registre de Contractes de la Generalitat Valenciana

Poden consultar-se tots els contractes No Menors i els contractes Menors >= 5.000€
En la cerca, introduir com "Entitat adjudicadora":
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO CEAM

Plataforma de Contractació del Sector Públic

LICITACIONES: Poden consultar-se tots els contractes No Menors.
CONTRATOS MENORES: Poden consultar-se els contractes Menors.
DOCUMENTOS: Llistats dels contractes Menors no inclosos anteriorment; Peticions derivades d'Acords marc; i Contractes Exclosos de la LCSP.
  • Contratacion

Dades estadístiques

Contractes EXCLOSOS de l'àmbit de la La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Negocis i contractes exclosos en l'àmbit de la Investigació, el Desenrotllament i la Innovació: