Accés a la informació pública

Conforme a l’article 7.4 de la LLEI 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, s’entén per informació pública el conjunt de documents o continguts, qualsevol que siga el seu format o suport, que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l’article 3 i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions, independentment del moment en què hagen sigut elaborats o adquirits.

Conforme a l’article 27.1, qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització constituïda legalment, té dret d’accés a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les establides en la llei. Per a l’exercici d’este dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei

Els ciutadans podran sol·licitar la informació que no es trobe publicada enviant un correu electrònic a: info@ceam.es.

Accedix a la informació pública de la Generalitat Valenciana.