CEAMET
Valencià
Castellano
Línies d'investigació

La missió de l'Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants és la caracterització dels processos meteorològics responsables del clima i del transport i la dispersió de contaminants atmosfèrics en condicions mediterrànies. Les principals activitats d’investigació desenvolupades en aquesta àrea es poden agrupar en tres grans blocs temàtics:
(a) la descripció dels processos meteorològics que determinen el clima i la contaminació atmosfèrica en l'entorn mediterrani,
(b) la vigilància atmosfèrica i
(c) l'adaptació i l'ús integrat de metodologies per a possibilitar una millor gestió de la vigilància ambiental i una millor configuració dels models meteorològics i de dispersió de contaminants atmosfèrics en l'entorn mediterrani.

Les línies de treball es desenvolupen per mitjà de projectes d'investigació, finançats en convocatòries públiques de les distintes administracions o en projectes de caràcter intern finançats per la pròpia Fundació CEAM, i es plasmen en diferents publicacions científiques.


Meteorologia

 • Riscos meteorològics

  La línia d'investigació de riscos meteorològics comprén tres àrees principals: pluges torrencials, incendis forestals i temperatures extremes. El seu estudi s'aborda tant des de la modelització numèrica com de l'explotació de bases de dades. Llegir més...

 • Observació

  La Fundació CEAM disposa d'una xarxa pròpia de mesurament amb 40 estacions meteorològiques distribuïdes en la Comunitat Valenciana, de les que 7 s'ubiquen en depuradores propietat de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals. Llegir més...

 • Teledetecció

  Les activitats de teledetecció presten suport al pronòstic de riscos meteorològics, tant l'observació a temps real com el desenrotllament de tècniques per a l'estimació de les temperatures superficials, terrestres i marítimes, en l'àmbit mediterrani. Llegir mes ...

Dinàmica de contaminants

 • Dispersió

  Les circulacions meteorològiques regionals i de mesoescala presents en la conca mediterrània propicien fenòmens d’acumulació de contaminants, especialment associats als règims estivals de brises. En esta línia de treball s'han desenvolupat diferents projectes d'investigació en els últims anys, així com diferents prestacions de serveis per a la previsió d'impactes per dispersió de contaminants.

 • Ozó

  L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant, que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Des de l'any 1999 es desenvolupa el programa de vigilància dels nivells de concentració de l'ozó troposfèric Previozó, en el que es dóna curs als requeriments legals, especialment en el que referix a la informació a la població.


También puedes acceder al listado deTambé pots accedir al llistat de publicacions científiques derivades dels nostres projectes d'investigació.


Comparteix aquesta página