CEAMET
Valencià
Castellano
Temperatura > Informació
Divisió termoclimàtica de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana presenta un clima mediterrani amb elevades temperatures estivals. Les temperatures màximes durant l'època estival superen amb facilitat els 30º C en qualsevol punt de la Comunitat, tant en zones costaneres com en les àrees muntanyoses, però també mínimes que poden superar el llindar que definix les anomenades "nits tropicals"; aquelles que superen els 20º C de temperatura mínima. No obstant este règim general de temperatures, la variada orografia de la Comunitat Valenciana així com la distància al mar de les distintes comarques poden provocar diferències notables en les temperatures, fins al punt que aquelles considerades habituals en algunes zones siguen excepcionals en altres. Amb aquest enfocament, l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació CEAM ha estudiat les dades de temperatures de 281 estacions meteorològiques en la Comunitat per als mesos d'estiu en el període 1955-2005.

Este treball ha permés obtindre una divisió de la Comunitat definida per la seua homogeneïtat tèrmica, amb l'interés d'agrupar conjunts territorials de resposta homogènia a les distintes configuracions sinòptiques i adveccions de masses d'aire. Es tenen així en compte orientacions de relleu, fluxos de vent dominants, estructura dels règims de brises (litorals, prelitorals i de vall) i la seua major o menor incidència així com el grau de continentalització. D'este estudi s'ha obtingut patrons locals de comportament de les temperatures i s'ha analitzat la resposta de les sèries de dades de totes les estacions a diferents situacions meteorològiques relacionades amb episodis de calor. S'ha pogut obtindre, d'esta manera, una divisió termoclimàtica específica per a la Comunitat Valenciana, definint-se zones amb característiques pròpies.

Després de la caracterització termoclimàtica de la Comunitat Valenciana, s'ha estudiat per a cada zona les temperatures considerades "normals" en el període estival de 1955 a 2005. A partir dels valors normals en els mesos d'estiu s'han establit valors de temperatura màxima i mínima representatius per a cada zona com a punt de partida per al càlcul de llindars.

Partint del nivell de temperatura normal, el pas a un nivell superior de risc es dóna segons la superació d'un nombre de graus respecte als valors normals estivals per a cada zona, bé siga en màxima i mínima combinades o només en màxima. Per tant per a cada zona, segons el seu caràcter costaner/interior, humitat ambiental, oscil·lació tèrmica intra i interdiària i resposta a distintes situacions sinòptiques, es considerarà un augment en graus calculat de mode particular per a eixa zona.

No obstant això, de mode generalitzat, la superació d'uns llindars específics especialment elevats suposarà l'assumpció automàtica d'un nivell de risc determinat, per considerar-los amb caràcter de risc independentment de les característiques i llindars propis de cada zona. Estos llindars absoluts per a les màximes són:

  • Risc moderat: S'espera que la temperatura supere els 35º C de màxima
  • Risc alt: Si se superen els 39º C de temperatura màxima
  • Risc extrem: Si les temperatures excedixen els 41º C


Informació per zones

  • Llista de municipis
  • Umbrals de temperatura


    Comparteix aquesta página