CEAMET
Valencià
Castellano
Sobre CEAMET
CEAMET

CEAMET és la web meteorològica de l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació CEAM amb informació sobre les nostres activitats, tant d'investigació com en campanyes o serveis a la societat.

El programa de Meteorologia i Contaminació Atmosfèrica de la Fundació CEAM aglutina un ampli ventall d’esforços investigadors tendents a caracteritzar els aspectes de la dinàmica atmosfèrica, que resulten més específics i rellevants en l’àmbit mediterrani occidental, i que han de veure principalment amb els episodis meteorològics extrems que conduïxen a situacions de risc (inundacions intenses, onades de fred i de calor o condicions de risc d'incendis forestals); amb els processos a què es veuen sotmesos els contaminants des de la seua emissió a l'atmosfera, que condicionen dràsticament el seu impacte sobre el medi ambient, tant sobre la salut humana com sobre les comunitats vegetals (processos de recirculació, estratificacions i desenvolupament de capes límit, formació de compostos secundaris i transformacions químiques en general, amb especial atenció a les de naturalesa fotoquímica).

La missió de l'Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants és la caracterització dels processos meteorològics responsables del clima i del transport i la dispersió de contaminants atmosfèrics en condicions mediterrànies. Les principals activitats d'investigació desenvolupades en aquesta àrea es pot agrupar en tres grans blocs temàtics:
(a) la descripció dels processos meteorològics que determinen el clima i la contaminació atmosfèrica en l'entorn mediterrani,
(b) la vigilància atmosfèrica i
(c) l'adaptació i l'ús integrat de metodologies per a possibilitar una millor gestió de la vigilància ambiental i una millor configuració dels models meteorològics i de dispersió de contaminants atmosfèrics en l'entorn mediterrani.

Pots visitar també les nostres xarxes socials      
Nota de copyright

Els continguts del WebSite CEAMET propietat de la Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani-CEAM s'indiquen expressament en el lloc corresponent. El copyright d'estos continguts és propietat de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani. Estos continguts no poden ser reproduïts lliurement. Per a la seua utilització s’ha de sol·licitar el permís escrit dels propietaris del copyright (Fundació CEAM).

Els logotips, marques, imatges, textos, etc. són propietat de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani-CEAM. Prohibida la seua reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense permís escrit del propietari. La Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani-CEAM perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu WebSite exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

La Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani-CEAM es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el WebSite de CEAMET, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu WebSite.


Comparteix aquesta página