INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

ACTUALITAT    

ADREÇA I
CONTACTE

PERFIL DE
CONTRACTANT

OFERTES 
D'OCUPACIÓ

CEAM
EN ELS MITJANS

MATERIAL
AUDIOVISUAL

 

 


Desembre de 2019


CURS IMPARTIT EN LA UNIVERSITAT DE SETIF, ALGÈRIA
“Riscos Majors a les Ciutats Mediterrànies” - "Risques majeurs"

Investigadors del CEAM i del Dpto. d'Ecologia de la universitat d'Alacant van impartir un curs de 60 hores sobre els riscos majors a les ciutats dins del marc del màster: “Ciutats; dinàmica i gestió espacial” en la universitat de Setif 1 a Algèria. Els majors riscos que amenacen a les ciutats són de dos tipus: naturals i antròpics. Els riscos naturals més freqüents en la part nord i sud del Mediterrani són les inundacions i els incendis forestals en la interface urbana-forestal. Partint de l'experiència del CEAM en aquests dos temes es va impartir el curs amb una component teòrica i sobretot pràctica ensenyant als 36 alumnes del màster com realitzar mapes de riscos d'inundacions i d'incendis prenent com a exemple diverses zones de la Comunitat Valenciana.

Exemple de mapa de risc d'inundacions, realitzats durant el curs

Màster: Ciudades; dinámica y gestión espacial (Villes; dynamique et gestion spatiale).
Titule de l'assignatura: RISQUES MAJEURS DANS LES VILLES
Activitat: Curso de 60 horas: Asignatura de “Riesgos Mayores en las Ciudades”. Master: Ciudades; dinámica y gestión espacial (Villes; dynamique et gestion spatiale). 
Lloc: Dept. De géographie, Institut d'Architecture et des Sciences de la Terre, Université Ferhat Abbas, Sétif 1, Algérie (Universidad de Ferhat Abbas Sétif 1, Sétif, Argelia)
Data: del 05 al 11 de diciembre 2019 
Modalitat: 30 horas presenciales y 30 horas a distancia
Professors: Hassane Moutahir y Jaime Baeza
Responsable de la formació: Dr. Aziz Benhamrouche, coordinador del Grau de Geografia.

Presentació introductòria al curs: “Risques majeurs” 


ELS BOSCOS MEDITERRANIS EN RISC.

L'efecte combinat d'incendis forestals i canvi climàtic pot transformar els boscos en matolls. 

Com a conseqüència del canvi climàtic, s'espera que la probabilitat i la intensitat de les sequeres augmenten en tota la conca mediterrània. Aquest increment d'aridesa farà que els boscos mediterranis siguen més vulnerables enfront dels incendis forestals i pot resultar en la substitució permanent de boscos de pins i alzines per matolls i herbassars. Aquesta és la conclusió a la qual arriba un estudi desenvolupat per un grup d'investigadors teòrics i experimentals de les universitats d'Utrecht i d'Alacant, de la Fundació CEAM i altres centres d'investigació holandesos i espanyols.

Coscolla rebrotant després d'un incendi forestal. Fotografia: Fundació CEAM.

L'espècie frondosa més comuna en la zona mediterrània, l'alzina, està molt ben adaptada per a suportar els incendis. No és molt inflamable i li acompanya un sotabosc humit que dificulta la propagació del foc. És també molt resilient enfront del foc, ja que pot rebrotar ràpidament des del cep i l'arrel després d'un incendi. No obstant això, fins i tot aquesta espècie particularment adaptada té el seu taló d'Aquil·les. S'espera que el canvi climàtic afecte de forma especialment severa a la conca mediterrània, i les alzines i altres frondoses patiran l'impacte de condicions més seques i càlides que afebliran el seu creixement i resposta enfront del foc.

Plantar frondoses per a mitigar l'impacte del foc

“Aquest afebliment de la resposta enfront del foc pot conduir a la desaparició d'aquests boscos en el futur” comenta Susana Bautista, de la Universitat d'Alacant. Els resultats del model suggereixen que la reforestació amb frondoses pot previndre l'expansió dels incendis forestals, accelerant la relativament baixa capacitat d'aquestes espècies per a colonitzar noves zones. No obstant això, fins i tot espècies relativament poc inflamables, com les alzines, poden estar en risc enfront dels canvis esperats en el clima per a les pròximes dècades.

Foc experimental en matoll mediterrani. Fotografia: M. Jaime Baeza

Crucial per a tots els ecosistemes del planeta

Els investigadors d'aquest treball han usat dècades de dades de camp per a parametritzar un model que inclou la resposta enfront del foc de les espècies més comunes d'arbres, arbustos i herbàcies de les muntanyes mediterrànies. Segons Mara Baudena, de la Universitat d'Utrecht, “per a predir el futur dels incendis forestals i de la vegetació en un context ambiental canviant, es necessita incorporar les respostes específiques dels grans grups de vegetació en els models, ja siguen específics de la regió mediterrània o models globals com els usats per l'IPCC, el Panell Intergovernamental per al Canvi Climàtic”.

Publicació

Baudena, M. et al. (2019), Increased aridity drives post‐fire recovery of Mediterranean forests towards open shrublands. New Phytol. doi:10.1111/nph.16252


Novembre de 2019


CAP A UNA NOVA VISIÓ DE LES GESTIÓ DELS INCENDIS FORESTALS A LES REGIONS DE CLIMA MEDITERRANI.

Un article publicat recentment en la revista “Environmental Research Letters” proposa augmentar els esforços i les inversions en mitigació, prevenció i preparació enfront del risc, com a mesures per a millorar les estratègies de lluita contra els incendis forestals. 

Moreira, F., Ascoli, D., Safford, H., Adams, M., Moreno, J. M., Pereira, J. C., Catry, F., Armesto, J., Bond, W.J., Gonzalez, M., Curt, T., Koutsias, N., McCaw, L., Price, O., Pausas, J.G., Rigolot, E., Stephens, S., Tavsanoglu, C., Vallejo, V.R., Van Wilgen, B., Xanthopoulos, G. and  Fernandes, P. 2019Wildfire management in Mediterranean-type regions: paradigm change neededEnvironmental Research Letters.

Un grup de 22 investigadors de les cinc regions de clima Mediterrani del món (conca Mediterrània, Califòrnia, Xile, Sud-àfrica i S-SW d'Austràlia) argumenten que una focalització excessiva en l'extinció està destinada al fracàs i recomanen que les polítiques i inversions es re-equilibren entre l'extinció i la mitigació dels impactes negatius del foc. Els fonaments d'aquesta proposta es basen en les següents evidències: 

 L'extinció dels incendis no resol el problema: Malgrat les despeses globals en l'extinció dels incendis forestals als països de clima mediterrani, la major part de les variacions de l'àrea cremada entre diferents anys és deguda a variacions en la meteorologia del foc. A causa del calfament global, s'espera que augmente el perill d'incendi, la magnitud dels incendis forestals i els esdeveniments extrems d'incendis incontrolats (mega-incendis). L'efecte del canvi climàtic es veurà exacerbat pels canvis que s'estan produint en els usos i gestió de sòls que comporten un augment de la quantitat i continuïtat espacial de vegetació altament combustible. 

El “parany de l'extinció”. Les polítiques actuals a les regions de clima mediterrani a penes prenen en consideració el calfament del clima i l'acumulació de vegetació molt combustible en el paisatge. Aquestes polítiques han portat a l'anomenat “parany de l'extinció”: destinant la major part de les inversions disponibles per a la gestió del foc a extinció empitjora el problema a llarg termini en la mesura en què es continua acumulant vegetació altament combustible. Això, al seu torn, dificulta l'extinció a mitjà i llarg termini, produint-se incendis de major severitat i grandària en condicions meteorològiques adverses (cada vegada més freqüents), que superen la capacitat d'extinció.

Els autors conclouen que, per gran que siguen la inversió en supressió, no es podran impedir els incendis forestals extrems. El “èxit”, mesurat com a reducció de la superfície cremada en un any determinat, suposaria en realitat un cert fracàs a llarg termini ja que els incendis forestals catastròfics es veuran solament ajornats. En conseqüència, argumentem que l'efectivitat de les polítiques de lluita contra el foc no hauria de mesurar-se primàriament per la superfície cremada, sinó més aviat en funció dels danys soci-ecològics evitats. 

Aquest canvi de política no implica necessàriament una disminució de l'esforç en extinció, sinó més aviat a augmentar la inversió en mitigació, prevenció i preparació enfront del risc que s'espera que facilite menors despeses futures en extinció, mentre els paisatges, construccions i persones es fan més resilients al foc.


Octubre de 2019


14 MESOS DESPRÉS DE L'INCENDI DE LLUTXENT.

En una prospecció de camp per al seguiment de la regeneració de l'incendi de Llutxent de l'estiu de 2018, el *CEAM ha constatat que la vegetació presenta una ràpida regeneració, especialment en la zona del surar. No obstant això, algunes pinedes no arribaran a aconseguir les densitats prèvies a l'incendi. La ràpida regeneració de la vegetació ha protegit de forma eficient als sòls de les intenses precipitacions registrades, més de 1600 mm des de l'incendi. 

Imatge presa el 23 d'octubre de 2019

Descàrrega de l'informe: "LA REGENERACIÓ DE LA VEGETACIÓ, 14 MESOS DESPRÉS DE L'INCENDI DE LLUTXENT".  


Impactes del Canvi Global en la Comunitat Valenciana. Projecte IMAGINA [*PROMETEU/2019/110].

La Fundació CEAM desenvoluparà en els pròxims quatre anys el projecte IMAGINA, coordinat per la Dra. Amalia Muñoz, i finançat per la Generalitat Valenciana amb un pressupost de 355.716 €, a través del Programa Prometeu 2019 per a grups d'investigació d'excel·lència. 

IMAGINA investigarà les interaccions entre els ecosistemes terrestres i l'atmosfera en el marc del canvi global. En concret, s'analitzarà la vulnerabilitat de les masses forestals a la sequera i als incendis forestals i la seua capacitat d'aclimatació a un clima més àrid i extrem, l'impacte que ha tingut la reducció en l'emissió d'òxids de nitrogen produïda durant els últims anys en la qualitat de l'aire i quin és el paper que la vegetació pot tindre en la modificació del cicle hídric i en la reducció dels efectes dels contaminants atmosfèrics.

Sobre aquest coneixement científic es pretén desenvolupar estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic i global per a la Comunitat Valenciana i, per extensió, per a gran part de la Conca Mediterrània.


Setembre de 2019


Mesa de concertació de l'incendi de Beneixama 2019 (1 d'octubre de 2019).

Amb motiu de la celebració de la Mesa de concertació de l'incendi de Beneixama, es presentarà l'informe sobre l'impacte de l'incendi forestal i l'avaluació de l'impacte del temporal de pluges de mitjan setembre en la zona cremada.

Descàrrega de l'informe
L'ozó continuarà sent un amenaça per a la vegetació independentment de la deposició atmosfèrica de nitrogen.

Danys per ozó en una fulla

Les zones amb nivells elevats d'ozó solen presentar també nivells alts de deposició atmosfèrica de compostos nitrogenats. L'ozó és el contaminant atmosfèric que causa un major impacte en la vegetació, ja que produeix danys en les fulles i afecta a la fotosíntesi de les plantes, reduint la seua productivitat. Un excés de nitrogen depositat sobre la vegetació per via atmosfèrica pot causar una reducció en la biodiversitat dels ecosistemes i una major susceptibilitat de les plantes a altres estressos, si bé es produeix també un efecte fertilitzant que pot afavorir el creixement. Diversos estudis experimentals han abordat l'efecte combinat de tots dos tipus de contaminació, però fins al moment no es tenia una visió de síntesi sobre si la fertilització associada a la deposició de nitrogen podia incrementar o disminuir els efectes de l'ozó. 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2435.13422

Aquest estudi, que ha revisat totes els articles científics existents sobre aquest tema, ofereix per primera vegada aqueixa visió de síntesi, considerant a més els diferents grups funcionals de plantes. Es conclou que la deposició de nitrogen no altera significativament els efectes negatius de l'ozó sobre la fotosíntesi, el creixement o la biomassa de la vegetació natural. Aquests resultats són rellevants per als models que aborden els efectes de l'ozó sobre la vegetació en un context de canvi global. 


Agost de 2019


El CEAM ha realitzat l'informe urgent sobre l'impacte de l'incendi forestal de Beneixama 2019.

En aquest informe es descriu l'avaluació de l'impacte ecològic de l'incendi que va afectar el terme municipal de Beneixama el 15 de juliol i es realitzen recomanacions per a la gestió postincendi de la zona cremada.

Descàrrega de l'informe


Juliol de 2019


Candidatus Phytoplasma pini (C. P. pini): un paràsit que afebleix els nostres boscos.

Morcillo, L.; Gallego, D.; González, E.; Vilagrosa, A. Forest Decline Triggered by Phloem Parasitism-Related Biotic Factors in Aleppo Pine (Pinus halepensis). Forests 201910, 608. https://www.mdpi.com/1999-4907/10/8/608

El fenomen de decaïment forestal s'ha relacionat amb la interacció entre esdeveniments climàtics extrems, com a sequeres i onades de calor severes, i agents biòtics tals com insectes o altres microorganismes causants de plagues. Un d'aquests factors biòtics responsable de malalties forestals és Candidatus Phytoplasma pini, un bacteri sense paret cel·lular paràsita del floema que està afectant negativament els boscos secs i semiàrids de la península. La seua presència ha sigut detectada a Andalusia, Madrid, Múrcia i Comunitat Valenciana i també en altres països d'Europa com Polònia, Lituània i República Txeca.

El nostre estudi pretén determinar els efectes que causa aquest paràsit en el pi blanc (Pinus halepensis Mill.) comparant entre rodals sans i rodals amb signes de decaïment, a través del mesurament de variables com la composició terpènica del floema, el contingut en carbohidrats no estructurals, i altres variables morfològiques i fisiològiques, així com la possible sinergia amb altres agents biòtics, com els escolítids. La determinació per PCR (Reacció en Cadena de la Polimerasa) va confirmar la infecció per C. P. pini en tots els rodals estudiats, independentment de la presència de simptomatologia visible. No obstant això, els símptomes visibles només ocorrien en pins sotmesos a major estrés hídric. La composició terpènica d'arbres de rodals en decaïment, va diferir dels arbres de rodals sans, la qual cosa va poder relacionar-se amb posteriors atacs d'escolítids, quan els pins estaven prèviament afeblits per l'afecció de C. P. pini

Els nostres resultats indiquen que els factors biòtics, com a C. P. pini, que afecten el floema pot ser factors desencadenants del decaïment forestal relacionat amb la sequera i suggereixen que les afeccions del floema poden jugar un paper important en processos de decaïment durant sequeres extremes.


Participació en el curs "Nuevas Tecnologías Aplicadas en la Restauración de Explotaciones Mineras".

Investigadors del CEAM van formar part d'aquest curs, orientat a la formació en les noves tecnologies aplicades en restauració d'explotacions mineres. Informació del curs...


L'ozó: un contaminant que estimula a les plantes a baixes concentracions?

El CEAM ha participat en la publicació de dos estudis en els quals es conclou que en molts casos l'ozó produeix una estimulació de les plantes a dosis baixes i un efecte nociu a nivells més elevats, una vegada se sobrepassa un llindar. Aquest nou enfocament qüestiona que les relacions de resposta fins ara utilitzades en l'avaluació de riscos d'aquest contaminant hagen de ser lineals i obri una nou camp tant per al disseny experimental com per a la re-avaluació de les dades existents.

 L'ozó es considera que és el contaminant atmosfèric més nociu per a les plantes a nivell mundial, causant pèrdues milionàries de producció en els cultius i productivitat dels boscos. No obstant això, la majoria dels estudis experimentals per a conéixer els seus efectes es basen en relacions lineals entre diferents variables de resposta (per exemple, reducció de biomassa, producció, fotosíntesi…) i una diferent exposició a aquest contaminant. Quasi tots aquests els estudis inclouen tractaments amb nivells elevats d'ozó i assumeixen respostes lineals, no centrant-se en les respostes a nivells baixos. 

Dos treballs publicats en 2019 per un equip internacional d'investigadors en els quals participa el CEAM han revisat tota la literatura existent sobre les relacions exposició-resposta de plantes a l'ozó. En aquests estudis es conclou que moltes vegades aquestes relacions no són realment lineals, sinó bifàsiques, produint-se una estimulació a dosis baixes i un efecte nociu a nivells més elevats, una vegada se sobrepassa un llindar. Per tant, a baixes concentracions i en determinades condicions, aquest contaminant pot produir un augment en algunes de les variables estudiades i pot observar-se, per exemple, una major activitat fotosintètica. En aquests casos, l'ozó no seria realment perjudicial per a les plantes. 

Aquest nou enfocament posa de manifest la necessitat de més estudis amb nivells baixos d'ozó i qüestiona que les relacions de resposta fins ara utilitzades en l'avaluació de riscos d'aquest contaminant hagen de ser lineals, la qual cosa obri una nou camp tant per al disseny experimental com per a la re-avaluació de les dades existents. 

Els dos articles publicats poden consultar-se en les revistes:

Environmental Research: http://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108527

Science of the Total Environment: http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.264


Curs “Field Training” de la Universitat de Wageningen.

L'estació experimental de Majadas de Tiétar acull un any més el curs “Field Training” de la Universitat de Wageningen sobre interaccions entre sòl, vegetació i atmosfera.

Un grup de 24 estudiants de la universitat de Wageningen van realitzar del 23 de Juny fins a l'1 de Juliol 2019 activitats experimentals relacionades amb l'anàlisi del cicle de carboni i balanç d'energia en ecosistemes, en l'estació experimental de la Fundació CEAM en Majadas de Tiétar. Les activitats inclouen formació en diverses tècniques de mesures, disseny experimental, anàlisi de dades en el context de micro-meteorologia, ecofisiologia, processos biogeoquímics, ciència del sòl i del canvi climàtic.


PERFECT LIFE: Article de divulgació en "La Huerta Digital".

PERFECT és l'acrònim en anglés d'un projecte d'investigació LIFE, “Reducció de l'ús i emissió de productes fitosanitaris al medi ambient per mitjà de ferramentes i tecnologies de fàcil ús”, finançat per la Unió Europea.

PERFECT LIFE pretén demostrar que és possible reduir la contaminació ambiental per fitosanitaris i els seus compostos associats, per mitjà de ferramentes d'ajust del volum òptim (OVRA) i tecnologies per a la reducció de les pèrdues en l'aplicació (deriva, SDRT), disminuint el risc per a la fauna, la flora i els sers humans, a més del consegüent estalvi econòmic, tot això sense comprometre la producció.

https://lahuertadigital.es/perfect-life-reducir-la-contaminacion-ambiental-fitosanitarios/


Maig de 2019


Primer número del “Informe sobre temperatura superficial del mar al Mediterrani”.

El departament de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants presenta el primer número del “Informe sobre temperatura superficial del mar al Mediterrani”. Aquest informe, que es publicarà periòdicament amb caràcter estacional, analitzarà l'estat de la temperatura del Mediterrani i de les seues tendències climàtiques, com a indicador clau del canvi climàtic en els sistemes oceànics i, especialment, en la conca mediterrània.

http://www.ceam.es/ceamet/SST/REPORTS/CEAM_Mediterranean_SST_report_Issue1_Winter2019-val.pdf


Presentación general de EUROCHAMP-2020.

Una entrevista de 10 minutos del coordinador de EUROCHAMP-2020 en la que se explica la ciencia de las cámaras de simulación atmosférica y se presenta la Actividad Integrada EUROCHAMP-2020 financiada por la UE, sus componentes y el futuro. 

https://www.youtube.com/watch?v=osOxE5VOuEc


Abril de 2019


Publicada una Guia de Bolets i Líquens de la Devesa de l’Albufera de València.

A la guia es descriuen i fotografien més de dos-cent taxons, alguns dels quals es troben únicament en esta zona en tota la Comunitat Valenciana. L’obra recull, d’una manera senzilla i il·lustrada, el coneixement fins ara dispers sobre aquest important component de la biodiversitat d’aquesta zona protegida, contribuint a la seua valorització i estima per part dels ciutadans. 

Els autors del llibre, publicat per l’Ajuntament de Valencia, són membres de la Societat Micològica Valenciana, la Universitat de Valencià i Vicent Calatayud per part del CEAM. 

El Llibre ja està disponible tant en la llibreria municipal (Pl. Ajuntament), com en la majoria de llibreries de la ciutat.
ISBN: 978-84-9089-138-4


Març de 2019La Comissió Europea ha publicat recentment una avaluació de la investigació europea realitzada sobre incendis forestals en les últimes dècades, en la perspectiva de millorar les polítiques de prevenció, extinció i restauració, i de promoure una visió integrada de la gestió del foc en la Unió Europea.


TALLER PARTICIPATIU DE RESTAURACIÓ ECOLÒGICA

El passat 6 de març CEAM i Universitat d'Alacant van organitzar en l'Ecomuseu de Bicorp (València) una reunió de treball amb el títol Taller de Restauració Ecològica en el LIC Muela de Cortes – Caroche per mitjà de Procés Participatiu. La reunió va comptar amb una gran assistència de representants de grups d'interés de tota la Demarcació Forestal d'Enguera (València). En ella es va presentar un resum dels resultats aconseguits en el projecte TERECOVA (https://recuperandonuestrospaisajes.org/) en el que es van identificar àrees prioritàries per a la restauració basades en un procés participatiu que va incorporar les demandes i aspiracions de la societat. 

La segona part del taller es va dedicar a l'aplicació d'estos resultats a un projecte d'actuació en el LIC Muela de Cortes – Caroche que durà a terme la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural a través del Servici de Vida Silvestre. Els debats generats van aportar indicadors i consideracions que ajudaran a millorar la qualitat dels projectes de restauració que es realitzen en la zona. 

Volem agrair a l'Ajuntament i a l'Agència de desenrotllament local de Bicorp les facilitats i atencions prestades per a la celebració del taller.


Febrer de 2018Desembre de 2018


Desenrotllament d'un procés participatiu per a la identificació de prioritats en restauració forestal.

Investigadors de la Fundació CEAM en col·laboració amb la Universitat d'Alacant, han implementat en la demarcació forestal d'Enguera els protocols elaborats en el marc del Projecte Ferramentes per a la planificació territorial de la restauració a la Comunitat Valenciana (TERECOVA). El projecte ha desenrotllat ferramentes per a identificar zones prioritàries per a restauració ecològica en paisatges mediterranis degradats, a través de processos participatius que integren la visió i les aspiracions de la població local.

En la metodologia desenrotllada, en primer lloc, es van identificar els grups vinculats a la zona d'estudi i/o a la temàtica del projecte. Membres representatius de cada grup van ser invitats a participar en les diferents etapes del procés participatiu. A partir de les entrevistes personals es van identificar 23 servicis ecosistèmics i 21 criteris que podrien utilitzar-se per a prioritzar actuacions de restauració ecològica en la Demarcació. Finalment, es van elaborar dos enquestes telemàtiques a fi d'obtindre una ponderació dels servicis ecosistèmics i criteris per a restauració identificats.

Els servicis més valorats van ser: Existència d'hàbitat per a plantes i animals, Aigua disponible i Fertilitat del sòl mentres que els servicis Socio-culturales van obtindre una baixa ponderació. Respecte als criteris per a restauració, van ser més valorats els relacionats amb el risc i recurrència d'incendis i risc d'erosió (Zones clau per a reduir el risc d'incendis forestals, Zones que han patit incendis recurrents i Zones clau per a reduir el risc d'erosió).

A partir de la informació obtinguda s'ha elaborat un mapa que mostra la provisió de servicis ecosistèmics en la demarcació (Figura 1) i un altre mapa que integra els criteris de restauració i permet identificar zones prioritàries per a realitzar accions de restauració ecològica (Figura 2).

Figura 1. Escala relativa de prioritats per a la restauració. Les zones assenyalades amb roig indiquen zones amb la major prioritat de restauració.

Figura 2. Valoració relativa dels servicis ecosistèmics en la demarcació forestal d'Enguera. Les zones assenyalades amb roig indiquen zones amb alta provisió de servicis ecosistèmics.

La metodologia desenrotllada es validarà en el LIC Muela de Cortes -Caroche, en col·laboració amb la Universitat d'Alacant, VAERSA i el Servici de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana.


Novembre de 2018


L'ozó causa reduccions en la biomassa dels xops d'un 4% des del període preindustrial.

Un estudi meta-analític del CEAM amb investigadors xinesos conclou que els nivells actuals d'ozó han causat una reducció en la biomassa dels xops del 4% des del període preindustrial. L'augment dels nivells en el futur, tal com prediuen els models, augmentarien les pèrdues fins a un 33%. Els xops són plantes molt sensibles a aquest contaminant. 

L'estudi s'ha publicat a la revista  Science of the Total Environment

Feng, Z., Shang, B., Gao, F., and Calatayud, V., 2019. Current ambient and elevated ozone effects on poplar: A global meta-analysis and response relationships. Science of the Total Environment, 654: 832-840. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.179 

 


Octubre de 2018


Jornada de presentació del nou projecte LIFE sobre "Reducció de l'ús i emissió de plaguicides al medi ambient per mitjà de ferramentes i tecnologies de fàcil ús".

Dilluns 29 d'octubre: jornada de presentació del nou projecte LIFE sobre "Reducció de l'ús i emissió de plaguicides al medi ambient per mitjà de ferramentes i tecnologies de fàcil ús". PERFECT LIFE (LIFE 17/ENV/ÉS/000205, en la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural. 

Està dirigit a públic en general, tècnics del sector agrari, mediambiental, i agricultors.

PROGRAMA


Setembre de 2018


El CEAM participa en el "Grupo Operativo para la reducción de GEI" .

El passat 18 de setembre es va aprovar la concessió d'ajudes per a la formació de grups operatius supraautonòmics en relació a l'associació AEI-AGRI en el marc del Programa Nacional de Desenrotllament Rural 2014-2020. 

Entre els grups que tindran ajuda per a la seua formació, es troba Grup Operatiu per a la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle en el sector porcí, en el que participa la Fundació CEAM.  

Formada per: PigCHAMP Pro Europa S.L. (representant), l'Associació Nacional de Productors De Bestiar Porcí (ANPROGAPOR), Basque Centre for Climate Change (BC3), Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), Federació d'Explotacions Acreditades Sanitàriament (FEASPOR), l'ADS d'Ejea i l'Associació Agrària de Jóvens Agricultors (ASAJA). Com a membres subcontractats participen VEPORSE, l'Institut Basc d'investigació i desenrotllament Agrari (NEIKER-Tecnalia) i el Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària d'Aragó (CITA Aragó).

L'objectiu d'este grup operatiu és realitzar un pla de treball detallat per a la valoració i promoció d'innovacions tecnològiques que permeten una reducció de l'emissió de GEI en el sector porcí a través de la publicació d'una guia de divulgació de tècniques de reducció de GEI per al sector porcí.

La formació d'este grup operatiu és una actuació cofinançada per la Unió Europea. dels 58.130,66 € de subvenció màxima concedida, el 80% està finançat amb fons del FEADER i el 20% restant per l'AGE. Estes ajudes s'emmarquen en el Programa Nacional de Desenrotllament Rural 2014-2020 i és la Direcció General de Desenrotllament Rural i Política Forestal del Ministeri d'Agricultura, Pesca i alimentació l'autoritat de gestió encarregada de l'aplicació d'ambdós. 


El Patronat de la Fundació aprova el Pla Estratègic 2018-2021

El patronat de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), presidit per la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha aprovat el Pla Estratègic per al període 2018-2021. 

Amb aquest segon pla s'emmarquen els objectius del CEAM en tres grans eixos estratègics i s'encaixen les seues actuacions en el sistema valencià d'I+D+i.

Pla Estratègic 2018-2021


Agost de 2018


El CEAM ha realitzat l'informe urgent sobre l'impacte de l'incendi forestal de Llutxent, 2018, per a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

En este informe es descriu l'avaluació de l'impacte ecològic de l'incendi que va afectar els termes municipals d'Ador, Barx, Gandia, Llutxent, Pinet, Quatretonda i Rótova, amb una superfície total de 3.270 ha (3.146 ha en terreny forestal).

L'incendi es va iniciar el 6 d'agost i va ser extingit el dia 12. 

La prospecció de camp s'ha realitzat durant els dies 14,16 i 17 d'agost. 

 Informe incendi Llutxent, 2018


Juliol de 2018


L'Agència Espacial Europea realitza vols hiperespectrals sobre una estació de fluxos del CEAM.

L'Agència Espacial Europea (ESA) ha realitzat a l'estació de Majadas de Tiétar, gestionada pel CEAM, dues campanyes de preparació de la missió FLEX (FLuorence Explorer), el vuitè "Earth Explorer" del programa d'observació de la terra de la ESA. Es van realitzar vols per recollir imatges de sensors hiperespectrals aeroportats (HyPLANT el 24 de juny, APEX el 16 de juliol), coincidint amb passades del satèl•lit Sentinel-3B. 

  

Més de 20 investigadors europeus van participar en la instal•lació de diversos equips específics i la realització de nombroses mesures de camp (ecofisiològiques, reflectància, fluorescència, biomassa, nutrients, ...). Els centres implicats, a més del CEAM, han estat el Max PlanckInstitute (BGC-MPI, Jena), el CSIC, l'INIA i les Universitats d'Extremadura, Granada, Innsbruck, per a les mesures in-situ, i l'ESA, el Forschungszentrum Jülich i Czck Globe per la part teledetecció. L'estació és un dels 5 llocs experimentals seleccionats a tota Europa per a aquesta campanya de l'ESA. 

      

L'estació de fluxos de Majadas de Tiétar és actualment la més equipada del sud d'Europa ja que compta amb 6 torres de mesures de fluxos per "eddy covariance" totalment instrumentades, lisímetres, sap-flows, més de 100 sensors de temperatura i humitat del sòl, així com 3 torres radiomètriques, una d'elles amb un sistema FLOX de mesures hiperespectrals i de fluorescència passiva, que aporta dades contínues tant de la coberta arbòria com de la pastura. Aquest últim equipament és operat pel BGC-MPI i ha estat clau per a selecció de l'estació per part de l'ESA.


CEAM participa en el primer llibre sobre danys visibles per ozó en plantes de la Xina.

Un investigador del CEAM és coautor de la primera guia dedicada a descriure els danys per ozó en 49 plantes xineses. Atès que els danys visibles per ozó són l'única evidència clara de l'impacte per aquest contaminant al camp, el seguiment d'aquests danys s'ha incorporat en programes de seguiment de la salut forestal a Europa i Amèrica del Nord, però no a Àsia. La informació del llibre serà útil com a referència per avaluar el risc de l'ozó per a la vegetació a la Xina. El CEAM té una dilatada experiència en aquest tipus d'estudis, ja que ha participat en programes internacionals de Nacions Unides com l'ICP-Forests i ha col•laborat amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre aquesta temàtica des de l'any 2000. També ha desenvolupat un lloc web de danys per ozó: http://www.ozoneinjury.org/

 


La societat decidix com restaurar els paisatges cremats i degradats de la Comunitat Valenciana.

Després d'un incendi forestal o l'abandó d'una pedrera, les mesures per a recuperar la naturalesa danyada no sempre tenen en compte a les poblacions afectades. Per això, un equip multidisciplinari d'universitats, centres d'investigació i ONG ha posat en marxa un projecte pioner per a definir com i on cal aplicar mesures de restauració ecològica per a recuperar els nostres paisatges, i fer-ho d'una manera participatiu, integrant la visió i les aspiracions de la població. Demà, dijous 5 de juliol, se celebra un taller a Alacant amb la participació d'agricultors, empreses turístiques, ONG, tècnics de l'administració o caçadors, per a explorar iniciatives de restauració en esta zona del sud d'Alacant, una de les dos àrees pilot del projecte.

Recuperar boscos cremats, crear zones humides, renaturalitzar el llit d'una rambla o un riu, restaurar zones en risc de desertificació… són alguns exemples de restauració ecològica –la recuperació d'ecosistemes degradats, danyats o destruïts– que es realitzen en paisatges mediterranis de la Comunitat Valenciana. Unes mesures que ajuden a la naturalesa i oferixen beneficis a la societat com la lluita contra el canvi climàtic, el control d'inundacions o la recuperació del valor estètic d'eixos paisatges degradats.

No obstant això, a vegades estes iniciatives no estan correctament planificades, no compten amb el suport de la població local o no actuen sobre les àrees prioritàries. Per a millorar esta situació, investigadors de la Universitat d'Alacant, la Universitat de Barcelona, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani i WWF, han posat en marxa el projecte ‘Recuperando nuestros paisajes (TERECOVA)’, que busca desenrotllar ferramentes per a determinar què i on s'ha de restaurar, començant per dos iniciatives pilot a la Comunitat Valenciana.

Notícia completa en WWF: La sociedad decide cómo restaurar los paisajes quemados y degradados de la Comunidad Valenciana


Maig de 2018


L'aplicació de llots de depuradora millora la taxa de segrest i el balanç global de C en repoblacions forestals de Pinus halepensis.

Un article recentment publicat en la revista Land Degradation & Development (DOI: 10.1002/ldr.2897) posa de manifest els beneficis d'utilitzar llots de depuradora en reforestacions de pi blanc des del punt de vista del segrest de C. El treball revisa diverses experiències de la Fundació CEAM de plantació de brinzales de Pinus halepensis amb aplicació de biosólidos. Estes inclouen un ampli rang de dosi d'aplicació, tipus de llot, i temps d'avaluació des de la plantació. 

Els autors han avaluat distintes fraccions de C a escala de clot de plantació i seleccionat el millor dels tractaments en cada zona experimental en funció de l'àrea basal dels mateixos. En totes les experiències almenys un tractament d'aplicació de llot va millorar l'èxit de la repoblació al combinar la supervivència i el creixement dels pins. Les fraccions de C més sensibles a les esmenes van ser l'acumulació de fullaraca i, especialment, la biomassa radicular en els primers 20 cm de sòl. 

Els tractaments que van mostrar millors combinacions de supervivència i creixement dels pins van incrementar entre 0.046 a 0.293 kg C m2 any-1  les taxes anuals d'acumulació de C en relació als seus respectius controls. Açò pot representar un efecte positiu a més llarg termini de l'aplicació de biosólidos sobre el segrest de C, representant una millora del balanç de C en reforestacions de zones Mediterrànies degradades.

https://doi.org/10.1002/ldr.2897 


Plantes per millorar la qualitat de l'aire interior.

Investigadors del CEAM han participat en un article publicat a la revista Trends in Plant Science on es proposa l'ús de plantes per millorar la qualitat de l'aire interior, una solució que fins ara ha estat subexplotada. En els edificis s’acumulen diferents contaminants degut a les emissions dels mobles, catifes, gas o productes de neteja entre altres, que són tòxics o fins i tot potencialment carcinògens com és el cas del formaldehid. En aquest article s'han identificat diversos aspectes que s'han d’estudiar en el futur per millorar el potencial de les plantes per tal de crear espais interiors més sans. 

Fins ara les plantes d'interior es seleccionen amb criteris estètics i no en base a criteris científics. Per això, és important conèixer els diferents mecanismes pels quals les plantes contribueixen a eliminar els contaminants i així poder triar les plantes d'interior més adequades. S'haurien de potenciar les plantes que mostren una major capacitat d'absorció dels contaminants a través dels estomes (porus per a l'intercanvi de gasos) de les fulles, augmentant si és necessari la il•luminació per augmentar aquesta absorció. A més, les plantes presenten poblacions de microorganismes associats a les arrels que també contribueixen a eliminar els contaminants, pel que s'hauria de seleccionar aquelles espècies que presenten els microorganismes més eficients. Pel contrari, s'han d'evitar les plantes que poden produir al•lèrgies o que emeten compostos volàtils orgànics, ja que aquests reaccionen en l'aire amb compostos oxidants i es formen compostos secundaris perjudicials per a les persones. En el futur, el disseny dels espais interiors, especialment en els llocs de treball, hauria d'incloure sistemes mixtos basats en purificadors d'aire i una selecció de plantes que puguen millorar la qualitat de l'aire interior d'una manera efectiva i més sostenible.

L'article pot descarregar-se ací: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.03.004


Abril de 2018


Nova pàgina web (http://www.ceam.es/SST) dedicada al seguiment i anàlisi de la temperatura del mar en el Mediterrani..

El Àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants del CEAM ha llançat una nova pàgina web (http://www.ceam.es/SST) dedicada al seguiment i anàlisi de la temperatura del mar en el Mediterrani. En esta nova web es mostren, a partir de dades obtingudes des de satèl·lits meteorològics, tant mapes amb les últimes dades disponibles de temperatura del mar com a mapes amb valors mitjans climatològics que s'estenen des de 1982 fins a l'actualitat.

Esta web, emmarcada dins del projecte d'investigació VERSUS (http://www.ceam.es/versus), ha sigut destacada com a exemple d'ús de dades del Programa Europeu d'Observació de la Terra Copernicus. Concretament, s'utilitzen per a l'anàlisi de temperatura del mar dades subministrades pel Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS). 

Es pot consultar la referència al CEAM en la web de CMEMS en:

 http://marine.copernicus.eu/usecases/monitoring-intense-rain-events-mediterranean-sea-area/


La nostra estació experimental de Majadas de Tiétar acull a un curs del programa europeu de formació TRUSTEE (Training on Reme't Sensing for Ecosystem Modeling).

L'estació experimental va ser implementada per la Fundació CEAM al maig de 2003 en la devesa bouenca de Majadas de Tiétar amb la instal·lació de la torre de fluxos de CO2 i H2O en el marc de projectes d'investigació europeus destinats a estudiar el balanç de carboni dels ecosistemes terrestres. És actualment l'estació de mesura de fluxos en ecosistemes terrestres més completa i avançada de la península Ibèrica i del sud d'Europa. En l'estació col·laboren investigadors del CEAM, del CSIC, de la Universitat d'Extremadura i del Max Planck Institute (Jena, Alemanya) per a estudiar els efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes de devesa amb un enfocament multidisciplinari.

Del  12 al 19 de Març es va organitzar el curs formatiu sobre “Disseny experimental i recol·lecció de dades (dades biofísiques de camp, teledetecció)” del programa Europeu TRUSTEE (Training on Reme't Sensing for Ecosystem Modeling), que va acollir 16 jove investigadors europeus en formació. El curs formatiu es va concloure amb un acte de divulgació en el poble de Majadas del Tiétar on es va presentar un xicotet vídeo divulgatiu sobre els estudis que es realitzen en l'estació experimental.

      


Març de 2018


COL•LABORACIÓ AMB XILE

El Ministeri d'Educació de Xile ha finançat un projecte de col•laboració i intercanvi entre el Departament d'Ecologia Aplicada de la Universitat Catòlica de Xile i el CEAM.

A principis de 2018 s'ha iniciat un projecte de col•laboració i desenvolupament amb el departament d'Ecologia Aplicada i Sostenibilitat de la Univ. Catòlica de Santiago de Xile. A partir de la visita realitzada pel Dr. E. Arellano durant l'estiu de 2017, es va sol•licitar a la CONICYT (Ministeri d'Educació de Xile) la creació d'una xarxa per a l'intercanvi d'experiències i coneixements en el camp de la Restauració Ecològica de Ecosistemes i Impactes dels Incendis Forestals. A principis d'aquest any es va aprovar i té una durada de 2 anys en els quals es realitzaran visites conjuntes per part d'ambdues institucions, s'organitzaran tallers i seminaris i es dissenyaran assajos conjunts que permetin millorar les tècniques de restauració en els dos països.


Febrer de 2018


Visita del nou Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Francisco Javier Quesada, i del Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Cclicmàtic i Desenvolupament Rural, Jose Moratal. 20 de febrer de 2018.

Van visitar la instal·lació EUPHORE detallant les principals línies d'actuació en marxa i a continuació es van reunir amb els responsables de les distintes àrees d'investigació exposant-los els projectes en curs i la importància dels mateixos per a la societat valenciana.

En la foto el Secretari Autonòmic amb la Directora Executiva i alguns dels responsables d'investigació.


PRESENTACIÓ DELS RESULTATS DEL PROJECTE SILCO “Potenciales hídricos, contenido en agua y clorofila en acículas y caracterización morfológica, foliar y de ramillos”.

El passat dia 20 de febrer es va realitzar la presentació dels resultats del projecte SILCO que s'ha desenvolupat durant l’any2017. Este projecte ha sigut finançat per la Conselleria de Medi Ambient, Administració Local i Ordenació del Territori (D.G. de Medi Ambient) de la Comunitat de Madrid a través de l'empresa mediambiental SILCO S.L. i ha participat el CEAM i l'empresa ECONEX.

En aquest projecte s'han estudiat processos de decaïment i mortalitat en pinedes del sud de Madrid. Els resultats es van presentar en un acte coordinat per D. Jesús Montoro i introduït per D. Felipe Ruza (Subdirector de Conservació de Medi Natural).

RESUM EXECUTIU DE L'INFORME FINAL

Després de la presentació va haver-hi una sessió de discussió amb els tècnics de medi ambient i ajuntaments sobre la problemàtica que estan observant des de fa uns quants anys en aquestes pinedes de pi blanc (Pinus halepensis).


El CEAM imparteix un seminari sobre Contaminació per Ozó i Vegetació en el Ecological Science Frontier Forum de l'Acadèmia de Ciències de la Xina.

  

El Dr. Vicent Calatayud ha impartit un seminari sobre contaminació per ozó i vegetació al Mediterrani convidat per l'Acadèmia de Ciències de la Xina a Pequín. En ell es van donar a conèixer les línies d'investigació del CEAM a diversos investigadors xinesos. 

Es van abordar les especificitats de la problemàtica de l'ozó per a les plantes mediterrànies, algunes de les quals presenten adaptacions que les fan més tolerants a l'estrès oxidatiu. Aquesta característica requereix el desenvolupament de nivells crítics d'ozó específics per a cultius i vegetació mediterrània. El CEAM ha participat en la proposta de diversos dels Nivells Crítics per a la vegetació que es recullen en el recent "Manual sobre Metodologies i Criteris per Modelitzar i Mapejar les Càrregues i Nivells Crítics i els Efectes, Riscos i Tendències de la Contaminació Atmosfèrica" del Conveni de Contaminació Atmosfèrica Transfronterera a Llarga Distància de la CEPA (Nacions Unides), publicat el 2017. 

De particular interès per als investigadors xinesos van ser els resultats dels projectes sobre mesures de fluxos d'ozó a les torres de fluxos del CEAM. 

En l'actualitat el CEAM col•labora amb investigadors xinesos en diversos estudis sobre efectes de l'ozó sobre la vegetació, algun d'ells des d’una perspectiva global.


Gener de 2018


Presentació del LIFE TECMINE en la IV Jornades de Mineria i Desenvolupament Sostenible de Villar del Arzobispo.

  

El projecte LIFE TECMINE, impulsat per la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, va ser presentat el passat 20 de gener en les IV Jornades Mineria i Desenvolupament Sostenible, organitzades per la Coordinadora per la Serrania Viva en la localitat valenciana de Villar del Arzobispo.

Llegir més: https://goo.gl/1VoMu2


Primer any de resultats de l'experiment manipulatiu de precipitació en l'estació experimental de Teresa de Cofrents (projecte SURVIVE-2 PN I+D+I, CGL2015-69773-C2-2-P).

L'estació experimental de Teresa de Cofrents (València) es va establir a l'hivern de 2016,en el marc del projecte SURVIVE-2. En ella s'estan duent a terme treballs d'investigació per a avaluar l'impacte dels canvis en el règim de precipitacions, a escala de comunitat. En l'estació es distribuyen12 parcel·les de 3x3m que inclouen quatre nivells de disponibilitat hídrica. Les parcel·les estan equipades per a controlar variables abiòtiques i volum d'aigua exclosa. El seguiment inclou l'estructura i composició de la comunitat, productivitat aèria i subterrània, taxa de descomposició de la fullaraca, i patró fenològic i de creixement de les espècies vegetals dominants.

Resultats del primer any: https://www.researchgate.net/publication

Investigador responsable: Alejandro Valdecantos


La temperatura del Mediterrani ha augmentat 1.27 graus de mitjana en els últims 35 anys, segons investigadors del CEAM.

Segons l'estudi d'investigadors de la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, publicat en un número especial de la revista Pure and Applied Geophysics, la temperatura del mar Mediterrani ha augmentat 1.27 graus de mitjana en les tres últimes dècades.

Este calfament del mar s'ha accelerat en els últims 20 anys, probablement a causa de l'acumulació de vapor d'aigua i contaminants en la conca mediterrània.

Llegir més..

Cita del artículo: Sea Surface Temperature in the Mediterranean: Trends and Spatial Patterns (1982–2016). Pastor, F., Valiente, J.A. & Palau, J.L. Pureand Applied Geophysics. (2017). https://doi.org/10.1007/s00024-017-1739-z


Desembre de 2017


INCENDIS A CALIFÒRNIA:  Intercanvi d'experiències entre el FOREST SERVICE (USDA) i el Programa d'Investigació Forestal del CEAM.

El Departament d'Estat dels Estats Units ha invitat Ramón Vallejo, Director Científic del CEAM, a participar en un intercanvi d'experiències amb tècnics del Forest Service (USDA) i la Universitat de California-Davis amb l'objectiu de desenrotllar noves estratègies i ferramentes per a la gestió de zones cremades.

En el transcurs de la visita, Ramón Vallejo ha intercanviat coneixements sobre ecologia i resposta dels ecosistemes mediterranis al foc i ha exposat l'experiència valenciana en prevenció i restauració de zones cremes.

   


Novembre de 2017


Visita d'Alumnes de Màster de la Universitat de València.

Els alumnes del Màster en Contaminació i Toxicologia Ambientals de la Universitat de València han visitat la Fundació CEAM per a conéixer les seues instal·lacions i la seua activitat. Han visitat els laboratoris de dosimetria i EUPHORE i s'han familiaritzat amb l'ús d'alguns equips per a realitzar mesures ecofisiològiques que són importants per als seus estudis. 

Investigadors de la Fundació CEAM participen com a professors de l'esmentat Màster des de l'any 2008, dirigint treballs de final de màster a diversos alumnes cada any. El centre també s'oferix als estudiants per a realitzar pràctiques d'empresa.


El Pla d'Igualtat de CEAM rep el visat de la Generalitat Valenciana.

Al Novembre de 2017 va ser aprovat, per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, el Pla d'Igualtat de la Fundació CEAM. Per eixe motiu se'ns va concedir el visat i el segell "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats" . L'obtenció d'esta certificació és un indicador que CEAM està compromesa amb l'establiment i desenrotllament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre hòmens i dones.

 

En la Fundació CEAM sempre s'ha respectat i promogut el principi d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i hòmens, i s'ha treballat per a garantir la igualtat entre ambdós sexes.


Conferència del Dr. Millán Millán Muñoz en l'acte de presentació de la nova Càtedra DAM.

Depuración de Aguas del Mediterráneo – DAM i la Universitat de València organitzen l'acte de presentació de la nova Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual. L'objectiu de la Càtedra és promoure activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària, orientades cap al coneixement i difusió de la gestió i la recuperació de recursos de l'aigua residual.

Un dels reptes més importants de la Càtedra serà aconseguir que, tant en el sector industrial com en la societat en general, les aigües residuals no es conceben com un mer residu de què hàgem de desfer-nos sinó com una font de recursos (aigua, energia i fertilitzants, entre altres) d'enorme valor econòmic i ambiental. L'acte de presentació comptarà amb la col·laboració del Dr. Millán Millán Muñoz, director emèrit del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani – CEAM, que ens oferirà una conferència magistral sobre el El Cicle de l'Aigua en la Península Ibèrica i Conca Mediterrània Occidental: Claus i Pistes Sobre la Situació Actual.
S'agraïx omplir el següent formulari per a realitzar la inscripció.

Invitació:

Enlace: http://efiaqua.feriavalencia.com/presentacion-la-catedra-dam/


Octubre de 2017


  X Seminario Agroecología, Cambio Climático y Agroturismo. 19-20 de octubre 2017,Orihuela (Alicante).

TRÍPTICO          PROGRAMA  


Setembre de 2017


 

  Investigadors del CEAM estretixen la col·laboració sobre contaminació atmosfèrica amb Xina

El CEAM ha continuat en 2017 la col·laboració amb el Research Center for Eco-Environmental Sciences (RCEES) de l'Acadèmia de Ciències Xina gràcies a l'estada d'un investigador del CEAM en l'esmentat centre. El RCEES és un institut de referència a Àsia sobre la temàtica dels efectes de la contaminació atmosfèrica sobre els cultius i vegetació natural. 

La col·laboració del CEAM amb el grup del Dr. Zhaozhong Feng del RCEES va començar l'any 2013 i des de llavors s'han realitzat nombrosos estudis conjuntament que han sigut publicats en revistes internacionals com Plant, Cell and Environment, STOTEN o Environmental Pollution. Estos estudis inclouen tant treballs de síntesi aplicant tècniques de metaanàlisi com investigacions sobre les respostes de diversos tipus de plantes enfront de l'ozó en condicions controlades. 

Cal destacar que el RCEES disposa des d'enguany d'un sistema de fumigació amb ozó a cel obert (O3 FACE), un tipus d'instal·lació de les quals hi ha molt poques al món. Els resultats d'estos estudis són rellevants per a l'avaluació de riscos per ozó en la vegetació i per al desenrotllament de polítiques de protecció de la vegetació enfront d'este contaminant. 

La col·laboració CEAM-RCEES també ha contribuït a aplicar a Àsia les metodologies europees de referència per a l'estimació dels riscos de la vegetació basades en els fluxos d'ozó.

Foto: Visita del Dr. Calatayud (CEAM, primer per l'esquerra) a l'O3 FACE del Dr. Feng (RCEES, tercer per l'esquerra)


Menors impactes de l'ozó en zones subtropicals que els estimats per models globals

Estació experimental d'OTCsdel RCEES

Un estudi de síntesi liderat pel RCEES (CAS, Xina) en el que participa el CEAM conclou que els models globals sobreestimen els impactes de l'ozó en àrees dominades per espècies de fulla ample perenne (EBL). Després d'analitzar els resultats de 71 estudis per mitjà d'un metaanálisis, s'ha observat que la sensibilitat a l'ozó de les EBL d'estes espècies, dominants en algunes zones subtropicals, és menor que el de les espècies caducifòlies de zones temperades en què es basen les estimacions dels models. 

Atés que les EBL es troben àmpliament representades també en zones tropicals i mediterrànies, estes noves dades són rellevants per a una futura reavaluació dels impacte de l'ozó en l'assimilació de carboni i en la producció de biomassa dels boscos a nivell global.

L'article, publicat en la revista Plant, Cell and Environment, es pot consultar en: http://rdcu.be/vvfN


Juny de 2017


 

  Menor impacte de l'ozó en condicions d'estrés hídric

El CEAM ha publicat un estudi sobre els efectes de l'ozó en el xop en condicions d'estrés hídric. L'estudi ha sigut liderat pel RCEES (CAS, Xina) i col·labora també el CNR (Itàlia). Es preveu que els nivells de fons d'ozó troposfèric continuen augmentant en el futur i que en paral·lel augmenten els episodis d'estrés hídric. El xop és un cultiu arbori de gran importància a nivell mundial. 

Els resultats obtinguts  mostren que els efectes negatius exclusivament deguts a l'ozó sobre la fotosíntesi i la producció de la biomassa en els xops es veuen reduïts baix condicions d'estrés hídric. Estos resultats tenen rellevància en el marc de l'establiment de nivells crítics d'ozó per a la protecció d'este cultiu i per a la modelització dels efectes de l'ozó en el context del canvi climàtic.

Gao, F., Catalayud, V., Paoletti, E., Hoshika, Y., Feng, Z. (2017). Water stress mitigates the negative effects of ozone on photosynthesis and biomass in poplar plants. Environmental Pollution 230. 268-279.

http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2017.06.044


Nou estudi sobre les relacions dosi-respostes de l'ozó en xop.

En un estudi liderat pel RCEES (CAS, Xina) i en el que participa el CEAM, s'han investigat els impactes de l'ozó en dos varietats de xop. Es conclou que l'ozó afecta més la fotosíntesi que a la morfologia dels fulles i que la biomassa. S'han establit funcions dosis respostes per als diversos paràmetres, que seran d'utilitat per a l'avaluació dels riscos per ozó en xop.

Shang, B., Feng, Z., Li, P., Yuan, X., Xu, Y.,Calatayud, V., (2017). "Ozone exposure- and flux-based response relationships with photosynthesis, leaf morphology and biomass in two poplar clones." Sci Total Environ 603-604, 185-195.

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.083


Intercanvi d'experiències en restauració amb la Universitat Catòlica de Santiago de Xile.  

El proppassat 15 i 16 de juny ens ha visitat Eduardo Arellano, investigador del departament d'Ecologia Aplicada i Sostenibilitat de la Universitat Catòlica de Santiago de Xile.

Nota de premsa:


La Càtedra Kiwa-UPV oferix una conferència sobre canvi climàtic a càrrec de D. Millán Millán.  

La Càtedra Kiwa-UPV oferix una conferència sobre canvi climàtic a càrrec de D. Millán Millán.La.La Cátedra Kiwa-UPV celebra el seu acte inaugural amb la conferència de D. Millán Millán, actual director emèrit del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), titulada “Els Usos del Sòl i el Canvi Climàtic Estem a temps de revertir-ho?”.

La conferència tindrà lloc en el Saló de Graus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (EAMN), pertanyent a la Universitat Politècnica de València (UPV), el divendres, 16 de juny, a les 9:45 hores.Horas.

Millán Millán parlarà d'una greu causa del canvi climàtic, silenciada per resultar incòmoda. Es tracta dels intensos canvis d'ús del sòl que, en el cas de la Comunitat Valenciana, han suposat una forta urbanització del litoral, un canvi en els sistemes de reg i la desforestació dels boscos de l'interior. Estos canvis han alterat el cicle hidrològic, provocat sequeres i fenòmens climatològics extrems cada vegada més freqüents.


Projecte Europeu PHOTOCITYTEX: esdeveniment final el 9 de juny de 2017 en Quart de Poblet  


Abril de 2017


Visita del Dr. Hugh Saffordl, investigador de l'USDA-Forest Service Pacific Southwest Regió, per a intercanviar experiències de prevenció d'incendis i restauració aplicades a Califòrnia i la Comunitat Valenciana.

Amb motiu de la visita realitzada per l'investigador de l'USDA-Forest Service Pacific Southwest Regió per a estudiar els protocols de restauració aplicats a la Comunitat Valenciana, s'ha celebrat una trobada amb tècnics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, CIEF i CEAM per a intercanviar experiències de prevenció d'incendis i restauració aplicades a Califòrnia i la Comunitat Valenciana.

Un resum de la presentació realitzada per Hugh Safford pot descarregar-se en el següent enllaç:


Workshop "NanoMONITOR 1st Stakeholders’ day". 4 April 2017. Valencia, Spain

Info:    Programa:


Març de 2017


El Director Emérito del CEAM, Millán Millán Muñoz, recibió durante los días 24 y 25 de Marzo a un equipo dirigido por John D. Liu, documentalista de la televisión norteamericana CBS y del Banco Mundial.

El motivo de su visita ha sido la grabación de un documental sobre la relación entre la modificación del entorno natural por la mano del hombre y sus consecuencias sobre el clima de la zona. En concreto, la cuenca del Mijares podría resultar un ejemplo ilustrativo de cómo la transformación agrícola y forestal a lo largo de la reciente historia ha podido afectar al desarrollo habitual de los ciclos de tormentas, y con ello al régimen pluviométrico normal de la cuenca. Esta circunstancia podría mostrar similitudes con otros procesos más intensos que se han producido en otras zonas del planeta y que han determinado cuadros agudos de desertificación. 

Es en este punto donde la experiencia que la Fundación CEAM ha venido atesorando como fruto de los trabajos realizados en el ámbito de la Comunidad Valenciana, tanto en lo que se refiere a la dinámica atmosférica como a la gestión forestal, podrían contribuir al diseño de estrategias correctivas de estos procesos de degradación ambiental, en muchos casos derivados de la alteración de la íntima y compleja relación entre usos/gestión del suelo y el ciclo hídrico.

John D. Liu, es documentalista de la televisión norteamericana CBS, así como de las actuaciones del Banco Mundial en relación a varios de sus programas de restauración de ecosistemas en China y otros países de África y Asia.


Newsletter Nº4 - Proyecto europeo CASCADE [GA283068]

Es descriuen les activitats de l'últim any del projecte CASCADE ("Catastrophic shifts in drylands: how can we prevent ecosystem degradation?") del 7ª Programa Marco d'Investigació de la Comissió Europea,  i els resultats més rellevants que han permés identificar processos i factors de degradació, i alternatives de restauració, dels ecosistemes terrestres en els països de la Conca Mediterrània. 


Entrevista en UMH Sapiens. Portal sobre divulgació científica de la Universidat Miguel HernándezNewsletter Nº2 - Proyecto VERSUS [CGL2015-67466-R (MINECO/FEDER)]

The VERSUS team is very pleased to launch the second issue of the VERSUS Newsletter

VERSUS is the spanish acronym for the research project "Improvement of surveillance and forecasting regional systems of atmospheric risks. Assessing the role of changes in land-use in the accumulation and feedback of water vapor and pollutants over the Mediterranean", funded by the Spanish Ministry of Science and Technology, through the research project CGL2015-67466-R and co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF), by the Conselleria de Cultura (Generalitat Valenciana, SPAIN) research project “DESESTRES”-- PROMETEOII/2014/038 and by the Generalitat Valenciana (Spain).

In this second newsletter you will find some of the main activities done during the first six months of the project (instrumental deployment, collaboration agreements, first outcomes, etc.).

Please do not hesitate to contact us (joseluis@ceam.es) if you are interested in receiving more news from the VERSUS project directly to your email account.


Publicació de l'article Recreating sink àrees on semiarid degraded slopes by restoration en la revista "Land Degradation & Development" (Impact Factor 8.145)

En l'article Recreating sink àrees on semiarid degraded slopes by restoration, per David Fuentes, Athanasios Smanis i Alejandro Valdecantos de la revista Land Degradation & Development (factor d'impacte 8.145, primera en el rànquing de la categoria Soil Science), s'avalua l'impacte sobre els microllocs de tècniques de plantació simples que modifiquen la disponibilitat de nutrients, la generació i captació d'escolament, i la infiltració i conservació d'aigua. 

L'estudi demostra que els clots de plantació implementats amb pous secs i xicotetes làmines impermeables actuen com a engolidors recreant el paper dels pegats de vegetació en la conservació de recursos. Així mateix, les tècniques assajades milloren el desenrotllament dels individus plantats de Olea europaea, si bé l'efectivitat de les tècniques depén de certes propietats de l'ecosistema a restaurar com el patró espacial de la vegetació o la composició de la mateixa.

 L'estudi també posa de manifest que en ecosistemes Mediterranis semiáridos els beneficis de la millora de les condicions nutricionals només s'obtenen per damunt d'un mínim de disponibilitat hídrica.

doi: 10.1002/ldr.2671.


Febrer de 2017


Reunió de coordinació final del projecte CASCADE i Fòrum de Polítiques de Gestió d'Ecosistemes

Entre els dies 21 i 23 de febrer de 2017 ha tingut lloc en Matera (Itàlia) l'última reunió de coordinació plenària del projecte CASCADE (Catastrophic shifts in drylands: how ca we prevent ecosystem degradation?). Durant estes jornades s'han presentat els resultats més recents dels diferents paquets de treball, s'ha avançat en l'elaboració de documents de síntesi del projecte, i s'ha organitzat el treball fins al final del projecte.

 Així mateix, es van ultimar els detalls per a la realització del Fòrum de Polítiques de Gestió que va tindre lloc el dia 24. La jornada va comptar amb la participació, a més de membres del consorci del projecte, de representants d'organismes internacionals (UNCCD i FAO) així com de responsables de l'Administració i usuaris locals dels cinc països en què s'han desenrotllat els treballs de camp del projecte (Portugal, Itàlia, Xipre, Grècia i Espanya). 

Més informació en http://www.cascade-project.eu/policymeeting


Nova estació de referència GNSS (Global Navigation Satellite System), dins de la xarxa ERVA

La Fundació CEAM i l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV), junt amb la col·laboració de l'Observatori Astronòmic d'Aras de los Olmos, de la Universitat de València, han posat en funcionament una nova estació de referència GNSS (Global Navigation Satellite System), dins de la xarxa d'Estacions de Referència de València (ERVA).

Referència en el Blog Institut Cartogràfic Valencià


Participació en “MEDECOS XIV International Conference & XIII AEET Meeting”

El CEAM (Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani) ha participat en el “MEDECOS XIV International Conference & XIII AEET Meeting” que esta  edició s'ha celebrat  a Sevilla entre el 31 de gener i el 4 de febrer.

MEDECOS és una conferència internacional organitzada per ISOMED, la Societat Internacional d'Ecologia del Mediterrani, l'objectiu de la qual és reunir a la comunitat científica en l'àrea dels ecosistemes de tipus mediterrani (MTE). El  principal objectiu d'esta conferència és conéixer les similituds i diferències sobre com funcionen, canvien i evolucionen els ecosistemes mediterranis.

Els orígens de MEDECOS es remunten a març de 1971, quan un grup internacional de científics es va reunir en Valdivia, Xile, per a discutir el seu treball sobre els ecosistemes mediterranis. MEDECOS s'ha celebrat cada 3-4 anys en diferents llocs de les zones mediterrànies del món (Conca Mediterrània, SO Austràlia, Califòrnia, Xile Central i la Regió del Cap a Sud-àfrica).

Davall el títol de "Human-driven scenarios for evolutionary and ecological changes " este esdeveniment ha reunit prestigiosos investigadors i investigadores, així com estudiants de doctorat de tot el món en el camp de l'ecologia terrestre.  S'han presentat  272 comunicacions orals (distribuïdes en 8 sessions i 22 simposis temàtics) i 168 postllis.

Elicerio Luís Pérez Ferrándiz (del Programa d'Investigació Forestal) va participar en el simposi “Resilience and criticality in Mediterranean ecosystems ” amb una comunicació oral davall el títol de “Predicted longer and drier summer drives critical changes in vegetation recovery after fire in Mediterranean basin shrublands ”, on es van mostrar els resultats previs de la investigació que s'està desenrotllant en relació a la resposta de la vegetació post incendi baix condicions de sequera induïda.

Per a més informació es pot visitar la web del congrés i descarregar el seu llibre d'actes en:

http://www.medecos-aeet-meeting2017.es/ABSTRACT_BOOK_421_p.htm


Gener de 2017


Llançament del projecte europeu d'infraestructures d'investigació de cambres de simulació atmosfèrica: EUROCHAMP-2020

La setmana passada es van reunir a París, més de cinquanta científics europeus, entre els que figuren biòlegs, físics i químics atmosfèrics procedents de més de 10 països, per a la reunió d'inici del projecte d'infraestructures per a investigació EUROCHAMP-2020 (atmospheric simulation chambers research infrastructure EUROCHAMP-2020: looking beyond 2020), del programa Horizon 2020, i que reunix les cambres de simulació atmosfèrica més avançades d'Europa, entre les que s'inclou la cambra de simulació atmosfèrica EUPHORE de la Fundació CEAM

Més detalls:


Newsletter Nº1 - Proyecto VERSUS [CGL2015-67466-R (MINECO/FEDER)]

The VERSUS team is very pleased to launch the first issue of the VERSUS Newsletter

VERSUS is the spanish acronym for the research project "Improvement of surveillance and forecasting regional systems of atmospheric risks. Assessing the role of changes in land-use in the accumulation and feedback of water vapor and pollutants over the Mediterranean", funded by the Spanish Ministry of Science and Technology, through the research project CGL2015-67466-R and co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF), by the Conselleria de Cultura (Generalitat Valenciana, SPAIN) research project “DESESTRES”-- PROMETEOII/2014/038 and by the Generalitat Valenciana (Spain).


VA A SER ACTUALITAT

 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb