INICI

CEAM

INVESTIGACIÓ

PROJECTES

SERVICIS

PUBLICACIONS

CONTACTE

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Informació bàsica


La present política de protecció de dades establix les normes destinades a garantir, per part de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani - CEAM (d'ara en avant, la Fundació), la protecció de les persones físiques quant al tractament de les seues dades personals..
Les dades personals que es demanen per part de la Fundació, seran tractats respectant el que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara en avant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i el que establix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Àmbit d'aplicació


Esta política s'aplica al tractament total o parcialment automatitzat, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts en un fitxer o destinats a incloure's.

Responsable del tractament


Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani - CEAM

Adreça: Parc Tecnològic C/ Charles R. Darwin, 14 - 46980 - PATERNA – València - Espanya.

CIF: G46957213

Registre de les Activitats de Tractament de Dades


D'acord amb el que disposa l'article 30 del RGPD, la relació actualitzada de les activitats de tractament que la Fundació du a terme, es troba disponible en el Registre d'Activitats de Tractament de Dades (d'ara en avant RAT): http://www.ceam.es/GVAceam/ceam_val/paginas/RAT/RegistroActividadesTratamiento.htm

Recollida de dades personals


Les dades de caràcter personal que es demanen directa o indirectament de l'interessat seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a alguna de les activitats de tractament titularitat de la Fundació que figuren en el seu RAT.

Usos i finalitats


Els tractaments de dades personals s'ajustaran a les funcions pròpies de la Fundació i el seu ús es limitarà a aquells fins per als que expressament s'hagen arreplegat.
Si es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de què va motivar l'arreplega, abans del tractament posterior s'informarà l'interessat sobre esta altra finalitat i se li proporcionarà qualsevol altra informació addicional pertinent, sempre que l'interessat no dispose ja d'esta informació.
La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la gestió administrativa i tramitació dels procediments administratius per als que se sol·liciten les seues dades, que correspondran a cada una de les activitats de tractament que realitza la Fundació i que estan accessibles en el 
RAT.

No es prendran decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

Legitimació per al tractament


Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de caràcter personal per part de la Fundació és el compliment d'obligacions legals o l'exercici de l'activitat, d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les administracions públiques i, en especial, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Govern.

La base jurídica que habilita cada una de les activitats de tractament que du a terme la Fundació pot consultar-se en el RAT.

Conservació de dades


Amb caràcter general i sense perjuí de la informació concreta que es publica en el RAT, les dades personals tractats per la Fundació es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la que es demanen.
La Fundació, una vegada cancel·lats les dades o suprimits del tractament, podrà conservar-los a fi que resulte factible determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del seu tractament o per a permetre el seu ús posterior, després de l'adopció de les mesures de protecció adequades, amb fins històrics, estadístics o científics.

Drets dels interessats i exercici dels mateixos


Les persones interessades en este tractament compten amb els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, respecte a les seues dades de caràcter personal, així com amb la possibilitat de revocar el seu consentiment, podent-los exercitar dirigint-se a les oficines de la Fundació en Parc Tecnològic C/ Charles R. Darwin, 14 - 46980 - PATERNA – VALÈNCIA - ESPANYA, o enviant un correu electrònic a info@ceam.es 

 

La Fundació es compromet a atendre les sol·licituds que se li envien, ja siga a través de correu electrònic o a través de carta. En este sentit, la Fundació respondrà en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. No obstant això, haurà de tindre's en compte la possibilitat de pròrroga de dos mesos atenent a la complexitat de la sol·licitud, així com al nombre de sol·licituds. Dita prórroga serà informada en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud.

Detall del procediment ARC: Exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició del tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrats en la Fundació.

 

POSSIBILITAT DE DIRIGIR-SE AL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Les persones interessades podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de la Generalitat Valenciana pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara del RGPD. Les seues dades de contacte són:

Delegat de protecció de dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València
Correu electrònic: dpd@gva.es

RECLAMACIÓ DAVANT DE L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES
Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades a través de la seu electrònica accessible en la pàgina web https://www.aepd.es, o a través de la seua adreça física: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.

 


 

© Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo - CEAM

Parque Tecnológico C/ Charles R. Darwin, 14 46980 - PATERNA - VALENCIA - ESPAÑA

www.ceam.es TEL.: +34 609 644 051 info@ceam.es

 

  

 

Home  |  Mapa Web  | Contacte  |  Protecció de dades Avís legal  |  Intraweb